Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 3

RANCANGAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3

MINGGU

TARIKH

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

STRATEGI PEMBELAJARAN

1 – 2

 

 

1. Penghasilan Seni Visual 

1. 1 Asas Seni Reka diaplikasikan secara bersepadu dalam Penghasilan Seni Visual )

 

1.2 Seni Halus

a. Lukisan

Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkornunikasi dalam sernua bidang seni berkaitan 

a. Idea dan proses

 1. mesej / kandungan
 2. pengwujudan idea
 3. olahan idea

b. Olahan karya

 1. Asas Seni Reka
 2. media
 3. teknik penghasilan

 

Aras 1

 1. Berkomunikasi melalui aktiviti penghasilan karya.
 2. Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang.
 3. Menghargai keindahan, keharmonian alam dan masyarakat serta berusaha memeliharanya.

Aras 2

 1. Memilih maklumat berkaitan bidang Seni Halus.
 2. Membanding beza jenis Kornunikasi Visual.

Aras 3

 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus secara kritis dan kreatif.
 2. Memiliha dan menggunakan maklumat yang diperolehi dalarn pembelajaran.
 3. Mendokumentasi proses pembelajaran secara terancang.
a. Lukisan dengan pelbagai media dan teknik. 

Alat dan media:

 1. pensel
 2. pensel warna
 3. pen
 4. dakwat
 5. arang
 6. krayon
 7. berus
 8. pastel
 9. perisian kornputer

Teknik pelukisan

 1. garisan kontor
 2. titik titik
 3. Garisan silang pangkah

 

b. Apresiasi seni

 

c. Portfolio ( pilihan berfokus)

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

Pembelajaran Masteri

 

Pernbelajaran Kontekstual

3 – 4

  1. Penghasilan Seni Halus 

1.2 Seni Halus

 

b. Catan

Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta dalam semua bidang seni berkaitan: 

a. Idea dan proses

 1. mesej / kandungan
 1. pengwujudan idea
 2. olahan idea

b. Olahan karya

 1. Asas Seni Reka
 2. media
 3. teknik penghasilan

 

Aras 1

 1. Berkomunikasi melalui aktiviti penghasilan karya.
 2. Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang.
 3. Menghargai keindahan, keharmonian alarn dan masyarakat serta berusaha memeliharanya.

Aras 2

 

 1. Memilih maklumat berkaitan bidang Seni Halus.
 2. Membandingbeza jenis Komunikasi Visual.

Aras 3

 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalarn aktiviti Seni Halus secara kritis dan kreatif.
 2. Memilihara dan menggunakan maklumat yang diperolehi dalam pembelajaran.
 3. Mendokumentasi proses pembelajaran secara terancang.
a. Catan dengan pelbagai media dan teknik : 

Media seperti:

 1. cat air
 2. tempera
 3. cat poster
 4. pastel
 5. media campuran

 

Teknik:

 1. basah atas basah
 2. basah atas kering
 3. berus kering
 4. kecatan ( painterly)
 5. media campuran

 

b. Apresiasi seni

 

c. Portfolio ( pilihan berfokus)

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif 

Pembelajaran Akses Kendiri

 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

Pembelajaran Masteri

 

Pembelajaran Kontekstual

 

Pembelajaran Konstruktivisme

 

5 – 7

  1. Penghasilan Seni Visual 

1.2 Seni Halus

 

d. Cetakan

Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkornunikasi dalam sernua bidang seni berkaitana. Idea dan proses

 1. mesej / kandungan
 2. pengwujudan idea
 3. olahan idea

b. Olahan karya

 1. Asas Seni Reka
 2. media
 3. teknik penghasilan

 

Aras 1

 1. Berkomunikasi mefalui aktiviti penghasilan karya.
 2. Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang.
 3. Menghargai keindahan, keharmonian alarn dan masyarakat serta berusaha memeliharanya.

Aras 2

 1. Memilih maklumat berkaitan bidang Seni Halus.
 2. Membandingbeza jenis Kornunikasi Visual.

 

Aras 3

 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalarn aktiviti Seni Halus secara kritis dan kreatif.
 2. Memiliha dan menggunakan maklumat yang diperolehi dalam pembelajaran.
 3. Mendokumentasi proses pembelajaran secara terancang.
a. Cetakan dengan menggunakan pelbagai media dan teknik: 

Media seperti

 1. lino
 2. syelek
 3. lekar
 4. media campuran

 

Teknik seperti

 1. timbulan
 2. kolagrafi
 3. cetakan saring sutera serigrafi

 

b. Apresiasi seni

 

c. Portfolio ( pilihan berfokus)

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif 

Teori Kecerclasan Pelbagai

 

Pembelajaran Masted

 

Pembelajaran Kontekstual

 

Pernbelajaran Konstruktivisme

8 – 9

 

1. Penghasilan Seni Visual 

1.2 Seni Halus

 

c. Arca

Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua bidang seni berkaitana. Idea dan proses

 1. mesej / kandungan
 2. pengwujudan idea
 3. olahan idea

b. Olahan karya

 1. Asas Seni Reka
 2. media
 3. teknik penghasilan

 

Aras 1

 1. Berkomunikasi mefalui aktiviti penghasilan karya.
 2. Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang.
 3. Menghargai keindahan, keharmonian alarn dan masyarakat serta berusaha memeliharanya.

Aras 2

 1. Memilih maklumat berkaitan bidang Seni Halus.
 2. Membandingbeza jenis Komunikasi Visual.

Aras 3

 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus secara kritis dan kreatif.
 2. Memilih dan menggunakan maklumat yang diperolehi dalam pembelajaran.
 3. Mendokumentasi proses pembelajaran secara terancang.
a. Arca dengan menggunakan pelbagai media dan teknik: 

Media seperti

 1. plaster of Paris
 2. tanah liat
 3. sabun
 4. lilin
 5. polisterin
 6. kayu
 7. buluh
 8. rotan

 

Teknik sepertil

 1. acuan
 2. luakan
 3. timbulan

 

b. Apresiasi Seni

 

c. Portfolio ( pilillan berfokus)

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

Pembelajaran Masteri

 

Pembelajaran Kontekstual

 

Pembelajaran Konstruktivisme

 

Pembelajaran Akses Kendiri

 

ICT

 

10 – 11

 

1. Penghasilan Seni Visual 

1.3 Kornunikasi Visual

 

a. Reka Bentuk Grafik

 

i. Simbol

Memahami proses dan menghasilkan reka bentuk dalam grafik. 

Aras 1

 1. Memahami prinsip Reka Bentuk Grafik yang menjelaskan maksud kepekaan, keharmonian, keindahan dan keselesaan dalam aktiviti penghasilan.

Aras 2

 1. Membincangkan perkara yang berkaitan perkembangan Seni Grafik dan kegunaannya dalam kehidupan seharian.
 2. Menghasilkan lakaran reka bentuk keda grafik seperti logo, papan iklan atau risalah yang mudah.

 

Aras 3

 1. Menghasilkan reka bentuk grafik berasaskan bidang tertentu.
 2. Mengaitkan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain.
 3. Membuat kemasan dan ketelitian hasil kerja.
 4. Membuat persembahan hasil kerja.
Murid menghasilkan reka bentuk dengan menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui:

 1. mengenalpasti masalah ( spesifikasi )
 2. penyelidikan (idea)
 3. proses membuat
 4. penilaian semula

 

Alat dan media:

 1. pensel
 2. pensel warna
 3. pen
 4. pen teknikal
 5. pen ruling
 6. pen manuskrip
 7. cat air
 8. cat poster
 9. dakwat
 10. tempera
 11. media campuran
 12. berus
 13. kornputer
 14. perisian kornputer
 15. set geometri

 

Teknik:

 1. lukisan
 2. kecatan ( painterly)
 3. berbantukan kornputer
Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

Pembelajaran Masteri

 

Pembelajaran Kontekstual

 

Pembelajaran Konstruktivisme

 

Pembelajaran Akses Kendiri

12 – 13

  1. Penghasilan Seni Visual 

1.3’Komunikasi Visual

 

a. Reka Bentuk Grafik

 

ii. Logo

Memahami proses dan menghasilkan reka bentuk dalarn grafik. 

Aras 1

 1. Memahami prinsip Rekaan Bentuk Grafik yang menjelaskan maksud kepekaan, keharmonian, keindahan dan keselesaan dalam aktiviti penghasilan.

Aras 2

 1. Membincangkan perkara yang berkaitan perkembangan Seni Grafik dan kegunaannya dalam kehidupan seharian.
 2. Menghasilkan lakaran reka bentuk kerja grafik seperti logo, papan iklan atau risalah yang mudah.

Aras 3

 1. Menghasilkan reka bentuk grafik berasaskan bidang tertentu.
 2. Mengaitkan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain.
 3. Membuat kemasan dan ketelitian hasil kerja.
 4. Membuat persembahan hasil kerja.

 

Murid menghasilkan reka bentuk dengan menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui:

 1. mengenalpasti masalah ( spesifikasi )
 2. penyelidikan (idea)
 3. proses membuat
 4. penilaian semula

 

Alat dan media:

 1. pensel
 2. pensel warna
 3. pen
 4. pen teknikal
 5. pen ruling
 6. pen manuskrip
 7. cat air
 8. cat poster
 9. dakwat
 10. tempera
 11. media campuran
 12. berus
 13. komputer
 14. perisian komputer
 15. set geometri

Teknik

 1. lukisan
 2. kecatan ( painterly )
 3. berbantukan komputer
Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif 

Teod Kecerdasan Pelbagai

 

Pernbelajaran Masted

 

Pembelajaran Kontekstual

 

Pembelajaran Konstruktivisme

 

Pembelajaran Akses Kendiri

14 – 15

  1. Penghasilan Seni Visual 

1.3 Kornunikasi Visual

 

a. Reka Bentuk Grafik

 

iii. Kaligrafi

Memahami proses dan menghasilkan reka bentuk dalam grafik. 

Aras 1

 1. Memahami prinsip Rekaan Bentuk Grafik yang menjelaskan maksud kepekaan, keharmonian, keindahan dan keselesaan dalam akfiviti penghasilan.

 

Aras 2

 1. Membincangkan perkara yang berkaitan perkembangan Seni Grafik dan kegunaannya dalam kehidupan seharian.
 2. Menghasilkan lakaran reka bentuk keda grafik seperti logo, papan iklan atau risalah yang mudah.

 

Aras 3

 1. Menghasilkan reka bentuk grafik berasaskan bidang tertentu.
 2. Mengaskan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain.
 3. Membuat kemasan dan ketelitian hasil kerja.
 4. Membuat persembahan hasil kerja.
Murid menghasilkan reka bentuk dengan menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui:

 1. mengenalpasti masalah ( spesifikasi )
 2. penyelidikan (idea)
 3. proses membuat
 4. penilaian semula

 

Alat dan media:

 1. pensel
 2. pen manuskrip
 3. buluh
 4. pen highlighter
 5. cat air
 6. cat poster
 7. dakwat
 8. media campuran
 9. berus leper
 10. set geornetri

 

Teknik:

lukisan

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif 

Teori Kecerdasan Pelbagai

Pembelajaran

Kontekstual

 

Pembelajaran

Konstruktivisme

16 – 17

  1. Penghasilan Seni Visual 

1.3 Kornunikasi Visual

 

a. Reka Bentuk Grafik

 

iv. Pernbungkusan

Memaharni proses dan menghasilkan reka bentuk dalam grafik. Aras 1

 1. Memahami prinsip Rekaan Bentuk Grafik yang menjelaskan maksud kepekaan, keharmonian, keindahan clan keselesaan dalam aktiviti penghasilan.

Aras 2

 1. Membincangkan perkara yang berkaitan perkembangan Seni Grafik dan kegunaannya dalarn kehidupan seharian.
 2. .Menghasilkan lakaran reka bentuk kerja grafik seperti logo, papan iklan atau risalah yang mudah.

Aras 3

 1. Menghasilkan reka bentuk grafik berasaskan bidang tertentu.
 2. Mengaskan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain.
 3. Membuat kemasan dan ketelitian hasil kerja.
 4. Membuat persembahan hasil kerja.

 

Murid menghasilkan reka bentuk dengan menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui:

 1. mengenalpasti masalah ( spesifikasi )
 2. penyelidikan (idea)
 3. proses membuat
 4. penilaian semula

 

Alat dan media:

 1. pensel
 2. pensel warna
 3. pen
 4. pen teknikal
 5. pen ruling
 6. pen manuskrip
 7. cat air
 8. cat poster
 9. dakwat
 10. tempera
 11. media campuran
 12. berus
 13. kornputer
 14. perisian komputer
 15. set geometri
Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif 

Teod Kecerdasan Pelbagai

 

Pembelajaran Masteri

 

Pembelajaran Kontekstual

 

Pembelajaran

Konstruktivisme

 

Pembelajaran

Akses Kendiri

18 – 19

 

 

1. Penghasilan Seni Visual 

1.3 Kornunikasi Visual

 

a. Reka Bentuk Grafik

 

v. Risalah

Memahami proses dan menghasilkan reka bentuk dalam grafik. 

Aras 1

 1. Memahami prinsip rakaan Bentuk Grafik yang menjelaskan maksud kepekaan, keharmonian, keindahan dan keselesaan dalam aktiviti penghasilan.

 

Aras 2

 1. Membincangkan perkara yang berkaitan perkembangan Seni Grafik dan kegunaannya dalam kehidupan seharian.
 2. Menghasilkan lakaran reka bentuk kerja grafik seperti logo, papan iklan atau risalah yang mudah.

 

Aras 3

 1. Menghasilkan reka bentuk grafik berasaskan bidang tertentu.
 2. Mengaitkan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain.
 3. Membuat kemasan dan ketelitian hasil kerja.
 4. Membuat persembahan hasil kerja.
Murid menghasilkan reka bentuk dengan menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui:

 1. mengenalpasti masalah ( spesifikasi )
 2. penyelidikan (idea)
 3. proses membuat
 4. penilaian semula

 

Alat dan media:

 1. pen teknikal
 2. pen ruling
 3. pen manuskrip
 4. cat air
 5. cat poster
 6. dakwat
 7. tempera
 8. media campuran
 9. berus
 10. kornputer
 11. perisian komputer
 12. set geometri

 

Teknik

 1. lukisan
 2. kecatan ( painterly berbantukan komputer)
Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

Pembelajaran Masteri

 

Pembelajaran Kontekstual

 

Pembelajaran Konstruktivisme

 

Pembelajaran Akses Kendiri

20 – 21

  Penghasilan Seni Visual . 

3 Komunikasi Visual

 

a. Reka Bentuk Grafik

 

vi. lklan

 

Memahami proses dan menghasilkan reka bentuk dalam grafik. 

Aras 1

 1. Memahami prinsip Reban Bentuk Grafik yang menjelaskan maksud kepekaan, keharmonian, keindahan dan keselesaan dalam aktiviti penghasilan.

 

Aras 2

 1. Membincangkan perkara yang berkaitan perkembangan Seni Grafik dan kegunaannya dalarn kehidupan seharian.
 2. Menghasilkan lakaran reka bentuk keda grafik seperti logo, papan iklan atau risalah yang mudah.

 

Aras 3

 1. Menghasilkan reka bentuk grafik berasaskan bidang tertentu.
 2. Mengaitkan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain.
 3. Membuat kemasan dan ketelitian hasil kerja.
 4. Membuat persembahan hasil kerja.
Murid menghasilkan reka bentuk dengan menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui :

 1. mengenalpasti masalah ( spesifikasi )
 2. penyelidikan ( idea)
 3. proses membuat
 4. penilaian semula

 

Alat dan media:

 1. pensel
 2. pensel warna
 3. pen
 4. pen teknikal
 5. pen ruling
 6. pen manuskrip
 7. cat air
 8. cat poster
 9. dakwat
 10. tempera
 11. media campuran
 12. berus set geometri
 13. kornputer
 14. perisian komputer
 15. set geometri

 

Teknik

 1. lukisan
 2. kecatan ( painterly)
 3. berbantukan komputer
Kemahiran Berftkir Kritis dan Kreatif 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

Pernbelajaran Masteri

 

Pembelajaran Kontekstual

 

Pembelajaran Konstruktivisme

 

Pernbelajaran Akses Kendiri

22 – 23

  2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 

2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia

 

a. Seni Halus

Mengetahui sejarah Seni Halus Malaysia selepas merdeka dari aspek tokoh dan sumbangan, nifai nilai estetik dan sosial. 

Aras 1

 1. Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual dalam kehidupan, budaya tempatan dan budaya lain.
 2. Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau.

 

 

Aras 2

 1. Menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat secara jelas dan tepat.
 2. Membanding beza pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau terhadap Seni Halus.

 

Aras 3

 1. Membuat pernyataan tentang seni dalam kehidupan dan budaya.
 2. Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni Visual sebagai warisan budaya.
 3. Membincang cara memelihara, mengekal dan memajukan hasil Seni Visual.
 4. menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian.

 

a. kajian maklumatb. persembahan

c. pameran

d. perbincangan

e. dokumentasi maklumat

( portfolio berfokus )

f. apresiasi Seni Visual

g. lawatan

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

Pembelajaran Masteri

 

Pembelajaran Kontekstual

 

Pernbelajaran Konstruktivisme

 

Pernbelajaran Akses Kendiri

 

ICT

24 – 25

  2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 

2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia

 

b. Kraf   batik

 

Mengetahui sejarah Kraf batik dari aspek tokoh dan sumbangan, nilai nilai estetik dan sosial. 

Aras 1

 1. Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual
 2. dalarn kehidupan, budaya tempatan dan budaya lain.
 3. Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau.

 

Aras 2

 1. Menyenaraikan perkara berkaitan perkembangan kraf batik dari
 2. aspek:
 1.  
  1. pengenalan
  2. tokoh
  3. sumbangan
 1. Menginterpretasi dan mengaplikasil maklumat secara jelas dan tepat.
 2. Membanding beza pengaruh Seni Islam, Barat clan serantau terhadap Kraf batik.

 

Aras 3

 1. Membuat pernyataan tentang seni dalam kehidupan dan budaya.
 2. Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni
 3. Visual sebagai warisan budaya.
 4. Membincang cara memelihara, mengekal dan memajukan hasil Seni Visual.
 5. menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian.
a. kajian maklumatb. persembahan

c. pameran

d. perbincangan

e. dokumentasi maklumat

( portfolio berfakus )

f. apresiasi Seni Visual

g. lawatan

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

Pernbelajaran Masteri

 

Pernbelajaran Kontekstual

 

Pernbelajaran Konstruktivisme

 

Pembelajaran Akses Kendiri

 

Kajian Masa Depan

 

ICT

26 – 28

  1. Penghasilan Seni Visual 

1.5 Kraf Tradisional

 

a. Batik

Mengenalpasti petbagai motif dalarn mereka corak dan membuat Kraf Tradisional. 

Aras 1

 1. Mengumpul maklumat sejarah batik tempatan dan serantau.
 2. Menyenaraikan alat, bahan, teknik dan proses penghasilan kraf batik.
 3. Menyenaraikan nama tokoh dan mencatatkan sumbangan serta hasil karya mereka.

 

Aras 2

 1. Membuat lakaran reka corak batik dengan memberi perhatian kepada fungsi, nilai budaya dan kemasan.
 2. Menyatakan penghargaan terhadap hasil kraf tradisional setempat.
 3. Mendokumentasikan perkembangan teknologi pembuatan batik tradisional.

 

Aras 3

 1. Menghasilkan barangan kraf batik dengan menggunakan alat, bahan dan teknik.
 2. Mereka ganti alat, bahan dan teknik yang sesuai dalam penghasilan barangan kraf batik.
 3. Kekemasan kerja.
 4. Mengaitkan nilai tambah seni dengan bidang lain seperti sains dan teknologi.

 

Menghasilkan barangan kraf tradisional dengan menggunakan alat, bahan dan teknik tertentu 

a. Batik Kajian : mengumpul maklumat

 

Alat

 1. berus
 2. canting
 3. pemidang
 4. dapur
 5. arang

 

Bahan :

 1. kain sutera
 2. kain kapas
 3. rosin
 4. lilin
 5. pewarna batik
 6. sodium silikat
 7. serbuk soda ( soda ash)

 

Teknik:

 1. batik lukis
 2. batik blok

 

Proses :

 1. melakar
 2. melilin
 3. mewarna
 4. mengering
 5. mematikan warna
 6. merebus
 7. mencuci
 8. kemasan

 

Apresiasi Seni

Portfolio ( pilihan berfokus)

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

Pembelajaran Masteri

 

Pernbelajaran Kontekstual

 

Pembelajaran Konstruktivisme

 

Pernbelajaran Akses Kendiri

 

Kajian Masa Depan

 

ICT

29 – 30

  2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 

2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia

 

b. Kraf   Tenunan

Mengetahui sejarah Kraf tenunan dan aspek tokoh dan sumbangan, nilai nilai estetik dan sosial. 

Aras 1

 1. Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual dalam kehidupan, budaya tempatan dan budaya lain.
 2. Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau.

Aras 2

 1. Menyenaraikan perkara berkaitan perkembangan kraf tenunan tradisional dan pribumi dan aspek:
 1.  
  1. pengenalan
  2. tokoh
  3. sumbangan
 1. Menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat secara jelas dan tepat.
 2. Membanding beza pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau terhadap Kraf tenunan.

Aras 3

 1. Membuat pernyataan tentang seni dalam kehidupan dan budaya.
 2. Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni Visual sebagai warisan budaya.
 3. Membincang cara memelihara, mengekal dan memajukan hasil Seni Visual.
 4. menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian.
a. kajian maklumatb. persembahan

c. pameran

d. perbincangan

e. dokumentasi maklumat

( portfolio berfokus )

f. apresiasi Seni Visual

g. lawatan

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

Pembelajaran Masteri

 

Pembelajaran Kontekstual

 

Pembelajaran Konstruktivisme

 

Pembelajaran Akses Kendiri

 

Kajian Masa Depan

 

ICT

31

  1. Penghasilan Seni Visual 

1.5 Kraf Tradisional

 

a. Tenunan

Mengenalpasti pelbagai motif dalam mereka corak dan membuat Kraf Tradisional. 

Aras 1

 1. Mengumpul maklumat sejarah batik tempatan dan serantau.
 2. Menyenaraikan alat, bahan, teknik dan proses penghasilan kraf tenunan.
 3. Menyenaraikan nama tokoh dan mencatatkan sumbangan serta hasil karya mereka.

 

Aras 2

 1. Membuat lakaran reka corak tenunan dengan memberi perhatan kepada fungsi, nilai budaya dan kemasan.
 2. Menyatakan penghargaan terhadap hasil kraf tradisional setempat.
 3. Mendokumentasikan perkembangan teknologi pembuatan tenunan tradisional dan tenunan pribumi.

 

Aras 3

 1. Menghasilkan barangan kraf tenunan dengan menggunakan alat, bahan dan teknik.
 2. Mereka ganti alat, bahan clan teknik yang sesuai dalam penghasilan barangan kraf tenunan.
 3. Kekemasan kerja.
 4. Mengaitkan nilai tambah seni dengan bidang lain seperti sains dan teknologi.

 

Menghasilkan barangan kraf tradisional dengan menggunakan alat, bahan dan teknik tertentu 

b.Tenunan Alat

 1. kek
 2. bilah
 3. torak
 4. rahak
 5. peleting

 

Bahan:

 1. benang
 2. benang emas

 

Teknik :

 1. songket
 2. pua

 

Proses:

 1. membuat corak
 2. menganing
 3. menenun
 4. ikat dan celup (pua)
 5. kemasan

 

Apresiasi Seni

 

Portfolio ( pilihan berfokus)

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

Pembelajaran Masteri

 

Pernbelajaran Kontekstual

 

Pernbelajaran Konstruktivisme

 

Pernbelajaran Akses Kendiri

 

Kajian Masa Depan

32

  2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 

2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia

 

b. Peralatan

 

Mengetahui sejarah peralatan dan aspek tokoh clan sumbangan, nilai nilai estetik dan sosial. 

Aras 1

 1. Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual
 2. dalam kehidupan, budaya tempatan dan budaya lain.
 3. Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau.

 

Aras 2

 1. Menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat secara jelas dan tepat.
 2. Membanding beza pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau terhadap Peralatan.

 

Aras 3

 1. Membuat pernyataan tentang seni dalam kehidupan dan budaya
 2. Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni Visual sebagai warisan budaya.
 3. Membincang cara memelihara, mengekal dan memajukan hasil Seni Visual.
 4. menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian.
a. kajian maklumatb. persembahan

c. pameran

d. perbincangan

e. dokumentasi maklumat

( portfolio berfokus )

f. apresiasi Seni Visual

g. lawatan

Kemahiran Befflikir Kritis dan Kreatif 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

Pernbelajaran Masteri

 

Pernbelajaran Kontekstual

 

Pembelajaran Konstruktivisme

 

Pembelajaran Akses Kendiri

 

Kajian Masa Depan

 

ICT

33

  2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 

2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia

 

c. Alat Permainan

 

Mengetahui sejarah alat permainan dari aspek tokoh dan sumbangan, nilai nilai estetik dan sosial. 

Aras 1

 1. Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual dalam kehidupan, budaya tempatan dan budaya lain.
 2. Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau.

 

Aras 2

 1. Menginterpretasi dan mengaplikasi maidumat secara jelas dan tepat.
 2. Membanding beza pengaruh Seni Islam, Barat clan serantau terhadap Alat Permainan.

 

Aras 3

 1. Membuat pernyataan tentang seni dalam kehidupan dan budaya.
 2. Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni
 3. Visual sebagai w arisan budaya.
 4. Membincang cara memelihara, mengekal dan memajukan hasil Seni Visual.
 5. menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian.
a. kajian maklumatb. persembahan

c. pameran

d. perbincangan

e. dokumentasi maklumat

( portfolio berfokus )

f. apresiasi Seni Visual

g. lawatan

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

Pembelajaran Masteri

 

Pembelajaran Kontekstual

 

Pembelajaran Konstruktivisme

 

Pembelajaran Akses Kendiri

 

Kajian Masa Depan

 

ICT

 

34

  2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 

2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia

 

e. Perhiasan Diri (Ornamen)

 

Mengetahui sejarah Perhiasan Diri dari aspek tokoh dan sumbangan, nilai nilai estetik dan sosial. 

Aras 1

 1. Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual
 2. dalam kehidupan, budaya tempatan dan budaya lain.
 3. Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau.

Aras 2

 1. Menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat secara jelas dan tepat.
 2. Membanding beza pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau terhadap Perhiasan Diri.

 

Aras 3

 1. Membuat pernyataan tentang seni dalam kehidupan dan budaya.
 2. Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni Visual sebagai warisan budaya
 3. Membincang cara memelihara, mengekal dan memajukan hasil Seni Visual.
 4. menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian.
a. kajian maklumatb. persembahan

c. pameran

d. perbincangan

e. dokumentasi maklumat

( portfolio berfokus )

f. apresiasi Seni Visua!

g. lawatan

Kemahiran. Berfikir Kritis dan Kreatif 

Teod Kecerdasan Pelbagai

 

Pembelajaran Masteri

 

Pembelajaran Kontekstual

 

Pembelajaran Konstruktivisme

 

Pembelajaran Akses Kendiri

 

Kajian Masa Depan

 

ICT

35

  LATIHAN ULANGKAJI

36

  PEPERIKSAAN PMR

37 – 42

  PROGRAM SELEPAS PMR
    CUTI AKHIR TAHUN 2008